Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Tools4chefs, gevestigd en kantoorhoudende aan de Olensteenweg 7 te 2460 Lichtaart.
2. Internetlocatie: De plaats op het internet waar Tools4chefs de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie producten bij haar te bestellen.
3. Afnemer: Degene die met Tools4chefs via de internetlocatie een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten.

2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tools4chefs op de internetlocatie en op alle overeenkomsten die via de internetlocatie tussen Tools4chefs en afnemer worden aangegaan tot het leveren van producten.
2. Eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing en worden door Tools4chefs uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door Tools4chefs dan wel met schriftelijke toestemming van Tools4chefs worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt. Voor het overige blijven deze voorwaarden onverminderd van kracht.

3. Aanbod, bestelling en tot stand komen van overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van Tools4chefs zijn geheel vrijblijvend. Een aanbod op de internetlocatie kan door Tools4chefs binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling van afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt. Van zodra de bestelling geplaatst is en er geen schriftelijke annulering gebeurd door de afnemer moeten de artikelen betaald en genomen worden. Een aankoop via internet is een overeenkomst tussen 2 partijen, enigzins de afnemer en tools4chefs en beide partijen dienen zich aan de overeenkomst te houden .
2. Alle overeenkomsten komen eerst tot stand door een bestelling van afnemer via de internetlocatie en de schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) daarvan door Tools4chefs.
3. Indien ten aanzien van het product op de internetlocatie, of naar aanleiding van een bestelling via de internetlocatie, wordt vermeld dat dit "onder voorwaarden" wordt aangeboden of anderszins door Tools4chefs wordt vermeld dat voor bestellingen van Afnemer nadere informatie nodig is, wordt bedoeld aanbod geacht te zijn gedaan onder dat voorbehoud en komt de overeenkomst pas tot stand op het moment, dat afnemer die nadere voorwaarden aanvaardt en/of de verlangde informatie naar tevredenheid van Tools4chefs verstrekt.
4. Het automatiseringssysteem en de administratie van Tools4chefs worden geacht een juiste weergave van bestellingen, leveranties en betalingen te bevatten, behoudens bewijzen van het tegendeel door afnemer
5. Gegevens die afnemer in het kader van de bestelling op de internetlocatie opgeeft kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor zover afnemer constateert dat gegevens over hem niet juist zijn, zal hij Tools4chefs daarvan in kennis stellen.

4. Prijzen

1. Prijsopgaven van Tools4chefs alsmede de met Tools4chefs overeengekomen prijzen zijn inclusief b.t.w. en exclusief administratie-, transport- of verzendkosten. De prijzen van Tools4chefs zijn gebaseerd op de ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren.
2. De levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetlocatie vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die op andere wijze dan op de internetlocatie zijn afgesproken of kenbaar zijn gemaakt binden Tools4chefs niet voor producten die via de internetlocatie worden besteld, tenzij dat tussen Tools4chefs en afnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Alle prijsopgaven van Tools4chefs geschieden onder voorbehoud van prijswijziging. Tools4chefs is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen.
4. Indien Tools4chefs wordt genoodzaakt haar prijzen te wijzigen, is afnemer, indien deze een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die haar gewone verblijfplaats in Nederland heeft, gerechtigd hetzij de nieuwe prijs te accepteren, hetzij de overeenkomst te ontbinden.

5. Levering

1. De bestelde producten worden aan afnemer geleverd door bezorging aan het daartoe door afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, door achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe de geadresseerde c.q. de afnemer in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van afnemer vanaf het moment van aflevering.
2. Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden en/of het recht op niet nakomen van enige verplichting welke op hem mag rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen partijen bestaande overeenkomst.
4. Tools4chefs is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer op te schorten zolang afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Tools4chefs, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

6. Betaling

1. De afnemer is tot betaling van de koopprijs op het daarvoor overeengekomen tijdstip verplicht.
2. Betaling dient plaats te vinden vanaf het moment dat de bestelling geplaatst is , via credit card of via overschrijving en dit uiterlijk 7 dagen na bestelling. 
3. Het is afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Tools4chefs te verrekenen met een vordering van afnemer op Tools4chefs, uit welke hoofde dan ook.
4. Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval heeft Tools4chefs het recht vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 1%, over het verschuldigde bedrag. Voorts is Tools4chefs gerechtigd ingeval van niet-tijdige betaling alle redelijke kosten van maatregelen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Tools4chefs tegen de afnemer neemt bij afnemer in rekening te brengen, zulks met een maximum van 15% van de door Tools4chefs verschuldigde hoofdsom, doch met een minimum van € 250,-- exclusief b.t.w.

7. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare tekortkoming, waaronder is te verstaan elke gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst door Tools4chefs zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming naar haar oordeel in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
2. Van overmacht aan de zijde van Tools4chefs is in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien Tools4chefs na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen. Ingeval van oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, vorst, werkstaking, bedrijfsbezetting, stremming van vervoerswegen, defecten aan vervoermiddelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, moeilijkheden of stagnatie in de productie van Tools4chefs of van een onderneming waarvan Tools4chefs de grondstoffen en hulpmiddelen betrekt en voorts door alle overige oorzaken buiten schuld of risico van Tools4chefs ontstaan. Tools4chefs zal het intreden van een overmacht toestand schriftelijk (per e-mail of anderszins) aan afnemer melden.
3. Tools4chefs is gerechtigd om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. Tools4chefs is gerechtigd om desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering ervan op te schorten, totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een einde zal zijn gekomen.
4. Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder begrepen, is Tools4chefs niet aansprakelijk.

8. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Tools4chefs geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de verschuldigde bedragen voor de krachtens de betreffende overeenkomst geleverde of nog te leveren producten en/of de krachtens de betreffende overeenkomst ten behoeve van afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of uit hoofde van vorderingen wegens te kort schieten van de afnemer in de uitvoering c.q. de nakoming van de overeenkomst door de afnemer volledig zijn voldaan.
2. Indien de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Tools4chefs gerechtigd de door haar geleverde producten als haar eigendom op te vorderen zowel onder de afnemer als bij derden na doorlevering, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.

9. Herroepingsrecht

1. Onder herroepingsrecht worden verstaan alle grieven en klachten van de koper ter zake de hoeveelheid, de kwaliteit, de beschadiging en/of de verpakking van de gekochte zaken.
2. De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de bestelde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient afnemer Tools4chefs daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na levering of de terbeschikkingstelling van de bestelde producten schriftelijk bij Tools4chefs (per e-mail of retourformulier) kennis te geven.
3. Indien Tools4chefs een overeenkomstig het onder 9.2 bepaalde aangemelde herroeping bewezen acht, zal Tools4chefs de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk geleverde zaken voor haar rekening te vervangen, hetzij afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door afnemer verschuldigde prijs van dat materiaal. Voor beide gevallen zal de afnemer het ondeugdelijk gebleken materiaal aan Tools4chefs retourneren, zulks na voorafgaande toestemming van Tools4chefs.
Tools4chefs is in geen enkel opzicht gehouden tot enige aanvullende schadevergoeding, anders dan het in dit artikel bepaalde.

4.De klant heeft het recht aan Tools4chefs mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.
Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten die nog in originele en onbeschadigde verpakking zitten, ongebruikt geweest zijn, met toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur en aankoopbewijs, zodat de goederen klaar zijn voor wederverkoop.

Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Tools4chefs zullen ter beschikking blijven van de klant. Ook producten die pas later dan 15 dagen na de dag van de levering worden teruggestuurd, blijven ter beschikking van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna Tools4chefs eigenaar wordt van het product.
Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan Tools4chefs. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

  • Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
  • Artikelen waarvan de verpakking – of deel ervan – zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;
  • Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden;


De klant dient binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, e-mail (tools4chefs@gmail.com) of retourformulier op de website (www.tools4chefs.com) zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 15 kalenderdagen vanaf de dag na de levering, in originele verpakking en onbeschadigde verpakking.

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, wordt binnen een termijn van 30 kalenderdagen de betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via bankoverschrijving.

10. Aansprakelijkheid

1. Behoudens grove schuld is Tools4chefs nimmer voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven voor afnemer en/of aan derden aansprakelijk.
2. Ingeval van aansprakelijkheid van Tools4chefs is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de verzekering van Tools4chefs / of door toeleveranciers van Tools4chefs wordt gedekt. Indien deze verzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden, dan wel de schade in een voorkomend geval niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de door Tools4chefs geleverde zaken en/of diensten, waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.
3. Aansprakelijkheid van Tools4chefs voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of enige andere schade dan die bedoeld in art. 10.2 is uitgesloten.

11. Opeisbaarheid en ontbinding

1. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, worden de vorderingen van Tools4chefs op afnemer onmiddellijk opeisbaar op het tijdstip waarop afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surséance van betaling aanvraagt, bewarende maatregelen te zijnen laste worden gelegd of anderszins het vrije beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest. Voorts heeft Tools4chefs in dergelijke omstandigheden het recht de overeenkomst te ontbinden. De afnemer is na ontbinding aansprakelijk voor de door Tools4chefs geleden schade, waaronder die schade als gevolg van winstderving en transportkosten.
2. Elke ontbinding om welke reden dan ook heeft steeds opeisbaarheid van al het aan Tools4chefs verschuldigde tengevolge.

12.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de aanbiedingen en overeenkomsten tussen Tools4chefs en afnemer, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is belgisch recht van toepassing.
2. Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd.